Klachtenregeling

Ozeo heeft kwaliteit hoog in het vaandel staan en heeft graag tevreden leerlingen, ouders, medewerkers en samenwerkingspartners.

Wanneer u onverhoopt een klacht heeft over de school, vinden wij het prettig dat u met een klacht altijd eerst naar de persoon gaat waarover de klacht gaat. Als u dat om een bepaalde reden liever niet doet, kunt u altijd terecht bij de directie van de school. Ook met klachten op schoolniveau of als u vindt dat een klacht door een ander personeelslid onvoldoende is afgehandeld, kunt u terecht bij de directie van onze school. U kunt ook terecht bij het bestuur van Stichting Ozeo (tel. 0118-745011 of info@ozeo.nl). We vertrouwen erop dat we samen tot een goede oplossing kunnen komen.

Ozeo kent ook een formele klachtenregeling. Mocht onderling overleg niet tot een bevredigende oplossing leiden, dan kan hiervan gebruik gemaakt worden. De klachtenregeling ligt op de scholen ter inzage. Download hier om de klachtenregeling van Ozeo.

Op elke school is er een contactpersoon, waar u met uw klachten terecht kunt. U kunt -als u dat liever wilt- ook contact opnemen met een contactpersoon van een van de andere scholen. Download hier de lijst met contactgevens. De contactpersoon kunt u benaderen voor informatie over de klachtenregeling en voor advies over bij wie u met uw klacht het best terecht kunt. De contactpersoon kan u ook doorverwijzen naar bijvoorbeeld één van de twee onafhankelijke vertrouwenspersonen van Ozeo.  U kunt de vertrouwenspersonen ook zelf benaderen. De vertrouwenspersonen kunnen fungeren als klankbord, geven advies of bemiddelen, maar kunnen u ook begeleiden bij het eventueel indienen van een officiële klacht. Stichting Ozeo heeft geen eigen klachtencommissie, maar is aangesloten bij de landelijke klachtencommissie LKC van Onderwijsgeschillen.
De LKC werkt met de volgende routes:

  • Route 1: Interne klachtbehandeling (op niveau van school of bestuur). Als de LKC denkt dat een klacht snel op school(bestuurs)niveau kan worden opgelost, wordt – na overleg met de klager en het schoolbestuur – de klacht doorgestuurd naar het schoolbestuur. Als de betrokkenen dat al hebben geprobeerd of geen heil zien in interne klachtbehandeling, dan kan worden gekozen voor mediation of de formele klachtprocedure.
  • Route 2: Mediation. Als interne klachtbehandeling niet tot de mogelijkheden behoort of niet tot een oplossing heeft geleid, dan wordt in het telefoongesprek met de secretaris-mediator de mogelijkheden van mediation en de formele procedure verkend. Als beide partijen een voorkeur hebben om onder begeleiding van een externe zelf tot een oplossing  te komen, kan er mediation plaatsvinden.
  • Route 3: Formele procedure. Als besloten wordt de klacht via de formele procedure af te handelen dan onderzoekt de LKC de klacht en beoordeelt (na een hoorzitting) of deze gegrond is. De LKC brengt advies uit aan het schoolbestuur en kan aan haar advies aanbevelingen verbinden. Het schoolbestuur neemt over de afhandeling van de klacht en het opvolgen van de aanbevelingen de uiteindelijke beslissing.

Voor een aantal zaken kunt u ook terecht bij de vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs. Ouders, leerlingen, docenten, directies en besturen kunnen de vertrouwensinspecteur raadplegen wanneer zich in of rond de school problemen voordoen op het gebied van seksuele intimidatie en seksueel misbruik; lichamelijk geweld; grove pesterijen; discriminatie en radicalisering. Ernstige klachten die vallen binnen deze categorieën kunnen worden besproken met de vertrouwensinspecteur. Deze zal de klachten niet zelf behandelen, maar zal adviseren en informeren. Zo nodig kan de vertrouwensinspecteur ook begeleiden in het traject naar het indienen van een formele klacht of het doen van aangifte. De vertrouwensinspecteur is tijdens kantooruren bereikbaar op 0900-1113111 (lokaal tarief).


De contactpersoon van onze school:


De vertrouwenspersonen van Ozeo:

– mevr. K. Keukelaar
telefoon 06-25065800,
e-mail: k.keukelaar@gmail.com
– dhr. G.L. Meij
telefoon 0115-611122,
e-mail: glmeij@hetnet.nl

De externe klachtencommissie (in geval contact met de school en/of met Ozeo niet tot een bevredigende oplossing heeft geleid):

LKC Onderwijsgeschillen
Postbus 85191
3508 AD UTRECHT
Tel. 030-2809590
E-mail: info@onderwijsgeschillen.nl
Website: www.onderwijsgeschillen.nl