De Argo kent de volgende doelgroepen

Doelgroep Internaliserend gedrag

De leerlingen hebben een stoornis binnen het autismespectrum (ASS). Kernprobleem van ASS is een
stoornis in de informatieverwerking. Deze leerlingen hebben moeite om samenhang te zien in wat zij meemaken en kunnen zich moeilijk inleven in anderen. Autisme beïnvloedt de sociale interactie, de communicatie en het verbeeldend vermogen. Vaak zijn leerlingen zeer prikkelgevoelig. Een veilige voorspelbare omgeving is voorwaarde om tot leren te komen. Belangrijk zijn overzichtelijkheid, heldere regels, aangepaste instructie en een sterk ondersteunende vaste groepsleerkracht. De
schoolomgeving is zo ingericht en geordend dat de leerling voorspelbaarheid ervaart en zich daardoor veilig voelt. Het pedagogisch klimaat is gericht op de specifieke behoeften van deze leerlingen.

Doelgroep Externaliserend gedrag

Het onderwijs vindt plaats in een sterk gestructureerde leeromgeving. Binnen dit klimaat wordt onderwijs geboden aan leerlingen, die als reactie op problemen, in verzet komen. Alle leerlingen vertonen verstoringen in hun ontwikkeling. De problemen die daardoor ontstaan leveren een onderwijsbelemmering op. In het verleden hebben de leerlingen veel negatieve ervaringen opgedaan omdat ze niet in staat waren te voldoen aan de eisen die gesteld worden binnen het reguliere
onderwijs. Opvang en begeleiding van deze groep leerlingen vragen om een uitgebalanceerd pedagogisch en didactisch klimaat. Structuur bieden, consequent handelen en betrokkenheid zijn de belangrijkste pijlers van het handelen van de teamleden. Deze voorwaarden kunnen leiden tot een klimaat waarin de leerling tot rust kan komen, zich geaccepteerd, gewaardeerd en gerespecteerd kan voelen. Getracht wordt een zodanig klimaat te creëren waardoor met ondersteuning en begeleiding op sociaal emotioneel gebied, de leerling leert sociale relaties aan te gaan en te behouden en tot
leren kan komen. De problematiek van de leerlingen brengt met zich mee dat zij vaak belemmerd worden in hun leerproces en dit kan betekenen dat het onderwijs anders georganiseerd wordt en dat de doelen uit het regulier onderwijs aangepast zullen moeten worden, afhankelijk van de capaciteit van de leerlingen.

Doordat er op verschillende gebieden problemen zijn, is er sprake van leerlingen met een multicomplexe problematiek en een diversiteit aan hulpvragen. Doorgaans hebben de leerlingen een laag zelfbeeld en weinig inzicht in de voor de toekomst gewenste en al aanwezige competenties.