Om de leergebied overstijgende kerndoelen voor het vso een goed fundament te geven, hebben wij een leerlijn ontworpen voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van onze leerlingen.
De leerlijn biedt een houvast aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen. De leerlijn brengt de ontwikkeling in kaart en geeft een helder overzicht van waar een leerling zich bevindt en waar naartoe gestreefd dient te worden binnen de verschillende uitstroomniveaus.
SEL is verweven in ons onderwijssysteem, van het groepsplan tot het OPP, tot het werk in de klas. Leerlingen worden op die manier meegenomen in hun eigen ontwikkeling en leren daarbij de verantwoordelijkheid te nemen voor de eigen ontwikkeling.
De volgende kerndoelen zijn hierin terug te vinden:

Leren Leren

Bij veel leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs vraagt het ontwikkelen van een open en flexibele leerhouding en het leren toepassen van leerstrategie├źn veel aandacht. Het leren (mede)verantwoordelijkheid nemen voor het leerproces en het actief werken aan de eigen ontwikkeling en met zelfvertrouwen kennis opbouwen is belangrijk.

Leren taken uitvoeren

Leerlingen leren, zo planmatig, methodisch en zelfstandig mogelijk, taken uit te voeren en hierbij zo nodig hulp te vragen. Het doel is een zo groot mogelijke zelfstandigheid en eigen regie van de leerling. Voor een deel van de leerlingen geldt dat de zelfredzaamheid blijvend (intensieve) aandacht vraagt.

Leren functioneren in sociale situaties

De beperking en/of problematiek van leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs maakt dat bepaalde competenties, met name op sociaal, emotioneel en communicatief gebied, niet door iedereen als vanzelf worden ontwikkeld of kunnen worden geleerd. De verdere ontwikkeling van deze competenties in allerlei contexten vraagt extra aandacht.

Ontwikkelen van een persoonlijk toekomstperspectief

Leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs worden zich enerzijds bewust van hun kracht en kwaliteiten en leren anderzijds omgaan met hun beperkingen. Het ontwikkelen van een positief zelfbeeld en een realistische kijk op de eigen toekomstmogelijkheden vormen cruciale doelen. Leerlingen ori├źnteren zich tijdens de lessen sociale vaardigheden en tijdens gesprekken (en opdrachten) met de docenten en de stagebegeleider op:

  • hun eigen wensen en voorkeuren;
  • hun ontwikkelingsmogelijkheden;
  • de wereld van opleidingen, werk en/of dagbesteding;
  • mogelijkheden en wensen met betrekking tot burgerschap, wonen en vrijetijdsbesteding.